Ubezpieczenie kredytu – na czym polega? Czy jest obowiązkowe?

Czy każdy kredyt wymaga wykupienia ubezpieczenia? Na wypadek jakich okoliczności można się ubezpieczyć?

Co to jest ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie jest jedną z najczęściej dziś stosowanych form zabezpieczenia spłaty kredytu. Jego zadaniem jest pomoc w spłacie, jeżeli zajdą nieoczekiwane zdarzenia losowe, które staną jej na przeszkodzie. Banki oferują swoim klientom kilka rodzajów ubezpieczeń. Można wziąć je osobno albo w odpowiednio skonfigurowanym pakiecie. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym rodzajom.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń kredytu?

Rodzaje ubezpieczeń, jakie za chwilę wymienimy, są opcją dostępną zarówno przy kredytach konsumpcyjnych jak i hipotecznych.

Ubezpieczenie na życie działa w ten sposób, że nawet w przypadku śmierci kredytobiorcy możliwa jest spłata części kredytu, jaka pozostała jeszcze do końca umowy.

Innym rodzajem zabezpieczenia jest ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa. Wypadek skutkujący inwalidztwem stawia kredytobiorcy ograniczenia w spłacie zobowiązania. Z dnia na dzień jego zdolność podejmowania pracy zarobkowej zostaje ograniczona lub nawet zupełnie uniemożliwiona. Na taką okoliczność właśnie bierze się ubezpieczenie. Ta część kredytu, jaka pozostała jeszcze do spłaty, może zostać pokryta z funduszu ubezpieczeniowego na wniosek kredytobiorcy, jeśli tylko przedstawi on odpowiednie zaświadczenie ZUS lub inny dokument potwierdzający trwałe inwalidztwo.

Na podobnych zasadach działa ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy. Jeśli choroba lub nieszczęśliwy wypadek pozbawią kredytobiorcę zdolności do wykonywania pracy, kredyt zostanie spłacony z funduszu ubezpieczeniowego. Ma się rozumieć, że również w tym wypadku niezdolność do pracy musi zostać poparta odpowiednią dokumentacją.

Banki proponują też ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Działa ono na takiej zasadzie, że jeżeli kredytobiorca nie ze swojej winy straci pracę, ubezpieczyciel pokryje koszty spłaty kolejnych rat kredytu. Zwykle możliwość takiego ubezpieczenia przysługuje jedynie osobom zatrudnionym na umowę o pracę na okres stały, chociaż zdarza się, że również prowadzący działalność gospodarczą mogą skorzystać z tej opcji.

Wyżej opisane rodzaje ubezpieczeń dotyczą kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych. Są jednak i takie, które są charakterystyczne tylko dla kredytów hipotecznych. Na przykład ubezpieczenie nieruchomości, które zapewnia wypłatę odszkodowania za szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Częste jest też ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. W sytuacjach, gdy kredytobiorca nie dysponuje sumą wystarczającą na pokrycie całego wkładu własnego, może wykupić takie ubezpieczenie i wówczas to bank pokryje brakującą część wkładu własnego.

Trzeba wspomnieć jeszcze o ubezpieczeniu pomostowym, które zabezpiecza sytuację kredytodawcy. Jest ono zabezpieczeniem umowy do momentu, w którym bank uzyska wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości.

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Nie ma prawa, które nakazywałoby wykupienie ubezpieczenia kredytu. Powinno ono więc mieć charakter fakultatywny i zależeć od woli kredytobiorcy. Nie zawsze jednak tak to wygląda – część banków stawia wykupienie ubezpieczenia wśród warunków przyznania kredytu. Na rynku nie brakuje ofert, które w swojej formie zawierają obowiązkowe ubezpieczenie.

Osobnym przypadkiem jest ubezpieczenie nieruchomości, które zawsze jest wymagane w przypadku kredytu hipotecznego. Nie musi ono być wykupione w banku, w którym bierze się kredyt, ale w każdym razie jest ono konieczne.


, , , , , , , , ,